Sıkça Sorulan Sorular

Avukat olabilmek için öncelikle hukuk fakültesi adalet bölümü mezunu olunmalı, akabinde avukatlık stajı yapmalı ve son olarak baroya kayıt olmalıdır. Avukatlık ruhsatnamesi olmayanlar avukatlık görevi yapamazlar.

Ülkemizdeki dava ve işlemlerde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Kişiler kendileri tüm işlemleri yapabilirler. Ancak yanlış yapılan bazı işlemlerde önemli hak kayıpları oluşabileceğinden avukat yardımı almakta fayda vardır.

Avukatlar, kurum avukatı, serbest avukat ve çalışan avukat olarak üçe ayrılabilir. Kurum avukatları devlet memuru statüsünde yalnızca o kurumun işlerini yürüten avukatlardır. Serbest avukatların kendi büroları bulunur ve serbest çalışırlar. Çalışan avukatlar ise bir avukat yanında çalışır ve duruma göre kendi serbest işlerini alabilir.

Avukatlar bulundukları kurumda veya kendi bürolarında çalışırlar. İşleri gereği çoğu zaman adliyede bulunsalar da adliyede bir odası veya makamı yoktur. Sadece belli işler için adliyede bulunur.

Hakim ve Savcılık ile Avukatlık arasında bir ast-üst ilişkisi yoktur. Savcı ve Avukat yargılamada eşit haklara sahiptir. Hakim ise bir üst ilişkisi olmaksızın yargılamada kararı verendir. Hakim, Savcı ve Avukatların tümü hukuk fakültesi mezunudur.

Devlet avukatları sadece kurumlarını ilgilendiren davalara bakabilir. Serbest çalışan bir avukat ise istediği her davaya bakabilir. Ancak, genellikle uzmanlık alanları çok fazla olduğu için bir çok avukat belli başlı konularda uzmanlaştığından diğer konularda dava almayabilmektedir.

Avukatlar her işi almak zorunda değildir. Bu anlamda işi almak avukatın isteğine bağlıdır. Bunun yanında belli koşullarda işi reddetme yükümlülüğü de mevcuttur.

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan tarife uyarınca her iş için alınacak ücret anlamında asgari miktarlar belirlenmektedir. Avukatların bu yazan miktarların altında ücret alması yasaklanmıştır. Bunun yanında bu tarife asgari tarife olması nedeniyle ücretler genellikle iş veya davaya göre şekillenmektedir.

Ücret belirlenirken, iş/dava için ayrılması gereken zaman ve iş/davanın muhtemel süresi en önemli etkenlerdir. Bunun yanında işin sonuçlandırılması için gerekli bilgi ve tecrübenin olması da ücreti etkilemektedir.

Avukatlar serbest çalışıyor ise devletten aldıkları bir ücret veya maaş yoktur. Karşı taraftan davanın kazanılması ve kesinleşmesi halinde asgari ücret tarifesince ücrete hak kazanır. Ancak, bu ücret nedeniyle pek çok avukat belirlediği ücretten bu ihtimali düşer. Devlet avukatları ise devletten maaş alır ancak serbest iş alamaz.

Avukata soru sormak, almak istenen cevaba göre ücretli olup olmayacağı değişmektedir. Kişi ayrıntılı hukuki bir cevap almak istiyorsa bu ücrete tabi olacaktır. Zira, avukat tecrübesi ve bilgisi ile o soruyu cevaplamaktadır.

Genellikle dava üzerine yapılan anlaşmalarda işin sona ermesi kararın kesinleşmesi ile biter. Ancak, belli kısımlara ilişkin anlaşmalar da yapılabilir. Bu halde belirlenen işin bitmesi ile iş sona erer.

Avukatlık mesleği bir serbest meslek görevidir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’ inci maddesinde serbest meslek görevinin tanımı; “Sermayeden ziyade kişisel mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanan ve ticari nitelikte olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın kişisel yükümlülük altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” biçimindedir. Avukata maaş ödenmesi aynı zamanda hukuki bir zorunluluk olup avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen değerler altında ücret mukavelesi yapılması da yasaklanmıştır.

Sorularınız için mail adreslerini kullanabilirsiniz. Kısa ve basit sorularınıza cevaplar en kısa zamanda verilecektir. Fakat detaylı veri istenilmesi durumunda müracaat, ücrete tabi bir müracaat biçimine dönüşeceğinden Avukatlık Asgari Ücret tarifesi ile Avukatlık Hukuku ve Meslek Kanunları dahilinde size gereken yanıtlar verilecektir.

Genellikle telefonla müracaat biçiminde bir uygulama olmamakla bir birlikte Salt hukuki görüş gerektirmeyen sorularınıza kısa yanıtlar verilebilmektedir. Fakat bu yolla alacağınız veriler hiçbir zaman karşılıklı sohbetler ile size sunulacak verilerin yerini tutmayacaktır. Bu sebeple ve avukatlık bürolarının randevusuz çalışmamaları nedeniyle öncelikle bağlantı kurduğunuz avukatlık bürosundan yüz yüze görüşmek üzere bir buluşma isteğinde bulunmanız yararınıza olmaktadır.

Adalet Bakanlığı bilgilerine göre 2012 senesinde bir hukuk mahkemesinin sonuca bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süreç davalara ve açacağınız mahkemenin cinsine göre farklılık göstermektedir.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tip mahkemenin görevli olduğunu saptandıktan sonra, hangi bölge mahkemesinin yetkili olduğunu da saptamanız gerekir. Bu sorunun kısa bir yanıtı olmadığı ve yanlış mahkemeye müracaat etmek vakit, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu hususta mutlaka bir hukukçudan profesyonel destek alınız.

Bir dava açılırken başlangıçta dava harcı adı altında bir ücret yatırılmalıdır. Bu harç tutarı davaların cinsine göre alınacak harç farklılık göstermektedir. Harç tutarları yasayla belirtilmiş olup her sene yenilenmekte ve değişmektedir. Bu harç dışında tebligat masrafları ile keşif, bilirkişi, tanık ücretlerini de içine alan bir masraf avansı daha ödenmektedir. Yani dava sonunda mahkeme, giderlerin kime ait olması gerektiğini de karara bağlamaktadır.

İcra takibinin hususuna göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun aradığı şartlara uygun olarak hazırlanacak takip isteği ile icra dairelerine gidilerek icra takibi başlatılmaktadır. Ardından icra dairesi tarafından hazırlanan ödeme emrinin borçluya gönderilmesi, gönderi takibinin yapılması ve icra sürecinin takip edilmesi zorunludur.

Türk Hukuku’nda davalıların avukat ile simgeleme edilmesi gibi bir zorunluluk getirilmiştir. Aksine herkesin mahkemelerde kendisini temsil etme hakkına sahiptir. Bu nedenle adli ve idari mahkemelerde davacı ya da davalı konumu ile, ceza mahkemelerinde sanık ya da katılan olarak ve icra dairelerinde alacaklı-borçlu konumunda yapacağınız prosedürlerde ve duruşmalarda avukat tutma zorunluluğundan söz edilmemektedir.

Fakat her dalda olduğu gibi hukuki işler de uzmanlık gerektirir. Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile ayrıyetten Yargıtay içtihatları ve mahkeme uygulamaları karşısında hak kaybı yaşamamanız için bu dalda özel eğitim görmüş bir avukattan hukuki yardım almanız gereklidir. Bu nedenle hukuki konularda geçerli bilgi ve tecrübeniz olmadan devam etmek telafisi olmayan zararlara sebep olabilir. hHmde hukuki işlemlerinizi yapmadan önce bir avukata danışmanız ilerde karşılaşabileceğiniz hukuki problemleri önleyecek, işin mahkemeye kavraması durumunda uğrayacağınız zaman, emek ve maddi zararlarınızın önüne geçecektir. Yargılama etkinliklerininde ücretsiz olmadığı unutulmamalıdır.

Bir diğer bakımdan bir suçlamayla karşı karşıya kalan kişi, avukat tutma, avukatı bulunuyorsa onu çağırma, avukat olmadan konuşmama, avukat tutacak maddi durumu yoksa kendisine avukat tayin edilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.Her soruşturmadan önce sanık ya da şüpheliye bu hakkı hatırlatılmak zorundadır. Sanık ya da şüpheli bakımından avukat talep edilmesi halinde barodan bir avukat tutulur. 18 yaşını doldurmayanların ve cezasının üst seviyesi 5 yıl ve üstü olan sanıkların yargılamalarında avukat bulunması zorunludur. Kendileri istemese bile bir avukat tayin edilir.

Avukatlık mesleği bir serbest meslek çalışmasıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde serbest meslek faaliyetinin tanımı; “Sermayenin ötesinde şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayalı ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi tutulmaksızın şahsi sorumluluk üzerinde kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”biçimindedir.

Avukata ödenecek ücretin içeriği avukat ve vekil eden arasında olacak sözleşme ile belirlenebilir. Fakat bu konuda sözleşme yapılmamış ise verilen fiyatın hangi işleri içerdiği avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre verilen fiyat, sözleşmenin konusunu içeren işle ilgili kesin karar elde edilinceye kadar yapılacak bütün işlemleri kapsar. Örnek vermek gerekirse eğer yargı makamlarına verilecek dava dilekçesi ya da cevap dilekçesi, temyiz dilekçeleri ve itiraz dilekçesi ücret kapsamaktadır. Buna karşılık üst yargı mercilerinde duruşmalı yapılacak işler ile verilen kararın icra takibine konulması farklı ücret ile sonuçlandırılır.

Ayrıyetten belirtmek gerekir ki yargılama harcamaları olan dava harçları, tebligat, keşif, bilirkişi ücreti gibi masraflar ile avukatın iş takibi için yapacağı yol, konaklama vb harcamalar avukatlık ücreti içerisinde değildir. Davanın kaybedilmesi, açılan davadan sonradan cayma ya da avukatın görevinden alınması gibi hallerde ödenen ücretin iadesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

Dava açmak bir kişi ya da kuruluş aleyhinde mahkeme önünde bir hak talebinde bulunmak demektir. Haksızlıklla karşı karşıya kaldığınızda hakkınızı alamadığınızda mahkemeler araya dahil olarak “Türk Milleti adına” yargılamada bulunduktan sonra hakkınızı size teslim edecektir.

Evet, dava talebinde bulunmak “yetkili mahkemeye” dava dilekçenizi dava harcı ve posta ücretleri ile birlikte teslim etmekten oluşur. Bu yol kolay görünse de dava talebinde bulunmak önemli yasal sonuçları bulunan ve mali yük getirmesi olasılığı bulunan ciddi bir iştir.
Aklınızda bulunsun ki; davayı açma işlemi kolay olsa bile işin kendisi son derece ciddidir ve bazen uzun zaman alır. Bu hususu mutlaka göz önüne getirmeli ve yaptığınız işin göründüğü kadar kolay olmadığını, sonuçlarının oldukça ciddi olabileceğini bilmelisiniz.

Adalet Bakanlığı verilerine göre göre 2007 senesinde bir hukuk davasının sonuca bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün sürmüştür. Bu süre mahkemelere göre az ihtimalle bile olsa değişiklik olmaktadır.
Örneğin 2007 senesinde bir dava ortalama olarak;
Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 gün içerisinde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 gün içerisinde, İş Mahkemesinde 441 gün içerisinde Aile Mahkemesinde 157 gün içerisinde , Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde sonuca bağlanmıştır.

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılması gereklidir. Hangi türlü mahkemenin görevli olduğunu tespitte bulunduktan sonra, hangi bölge mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekmektedir. Bu sorunun kısa bir yanıtı olmadığı ve yanlış mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına neden olabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda mutlaka bir hukukçudan profesyonel yardım alınız.

Bir avukat yardımından yararlanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize sorunuz;
a) Dava açmak için yeteri kadar bilgiye sahip olduğunuza emin misiniz?
b) Davanızı takip etmek için kararlı mısınız? Dava açtıktan sonra takip etmeyi önemsememeniz, davanızın reddedilmesine ya da açılmamış sayılmasına sebep olabilir.
c) Davanızın olumsuz karara bağlanması durumundane gibi sonuçlar çıkacağını değerlendirdiniz mi?
Bir avukatınız bulunuyorsa sizi bu konularda tam olarak bilgilendirmesini talep ediniz.
a) Davanızın size maliyeti ne kadar olacaktır? (Dava harcı, masraflar ve avukatlık ücreti vs.)
b) Davayı kaybetmeniz durumunda katlanacağınız ek tutar ne olacaktır? (Tamamlanacak dava harcı, karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti, mahkeme masrafları vs.)
c) Uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek farklı hukuki metotlar var mı?

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, ikametgah adresiniz
2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, açık adresi.
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki detayları dilekçenizde belirtiniz
a. Davanızın konusu
b. Davayı açma sebebiniz
c. İsteğiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz talep)
d. Yasal Dayanaklarınız
e. Delilleriniz
i. Dilekçeniz arkasına delil listesini ilave ederek bütün delillerinizi sırasıyla yazınız. Sizde olan delilleri dilekçeniz ekinde
sıra numarası vererek gösteriniz. Elinizde olmayan delillerin nereden sağlayacağınızı açık şekilde anlatınız.
f. Dava konusu olan olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih
g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)

Call Now ButtonDetaylı Bilgi İçin Arayın
× Whatsapp Bilgi

Anahtar kelimenizi girin